Riktlinjer för inlämning

Innan en artikel kan skickas in kräver vi att en kortare beskrivning, ett sammandrag, skickas in. När detta nått oss kommer vi att kontakta dig med ytterligare information.

För att skicka in artiklar ska man klicka på länken ”Skicka in”, fylla i efterfrågad information och bifoga artikeln i Word format.

 

Stilmall

 

Romani E Journal syftar till att göra information om romer och deras kultur tillgänglig för alla. Därför ska bidragen vara skrivna på ett sådant sätt att de enkelt kan förstås av allmänheten eller av personer som inte har kunskap inom författarens specialområde. När helst möjligt bör specifik teknisk terminologi undvikas eller åtminstone förklaras tydligt. En artikels innehåll och argumentation bör vara tydlig för alla intresserade läsare.

 

1. Romani E Journal ser inte som sin uppgift att redigera. Vänligen säkerställ att ditt inlämnade manuskript har granskats av en kompetent redigerare.

 

2. Artiklar bör inte vara längre än femton sidor.

 

3. Referenser behöver inte följa ett visst system men bör anges tydligt och konsekvent.

 

4. Grafik och tabeller ska sättas in i dokumentet och inte i slutet.

 

5. Artikeln måste inkludera ett sammandrag.

 

6. Vänligen gör titel, rubriker och underrubriker i dokumentet med tillämplig stil och format. Titta gärna på tidigare accepterade och publicerade artiklar för vägledning kring formatering.

 

7. Bidraget bör inte ha publicerats tidigare, inte heller bör det ha skickats till någon annan publikation för övervägande. Alternativt har en förklaring getts under Kommentarer till redaktören.

 

8. Den inlämnade filen är i Microsoft Word 97-2003 format (.doc).

 

9. Alla URL-adresser i texten är aktiverade och möjliga att klicka på, t ex http://www.romaniejournal.com.

 

10. Texten ska ha 1,5-punkters radavstånd, använda ett 12 punkters typsnitt, Times New Roman, använda kursivstil istället för understrykningar (undantaget är URL-adresser) och alla illustrationer, figurer och tabeller placeras i texten snarare än i slutet.

 

11. Artiklarna ska tydligt presentera syfte, författarens position (har författaren en fördel/nackdel på grund av sin bakgrund eller erfarenhet), vilken information som använts (böcker, intervjuer, arkiv etc.), var informationen kommer ifrån och varför (t ex samlades information från kriminalarkiv för att studera romsk musik), och hur (spelades intervjuer in med videokamera, skrevs egna observationer ned när sådana gjordes, etc.).

 

Copyright meddelande

 

Romani E Journal är en akademisk tidskrift vars enda syfte är spridandet av kunskap till en så stor läsekrets som möjligt.

 

Romani E Journal kräver inte exklusiv copyright. Författare som skickar in artiklar ger Romani E Journal begränsad rättighet att publicera artiklar i tryck och online.

 

Kopior av denna tidskrift eller artiklar i tidskriften får utan kostnad distribueras i forsknings- eller utbildningssyfte utan vidare tillstånd. Dock är kommersiell användning av Romani E Journal eller dess artiklar uttryckligen förbjudet utan skriftligt medgivande av skribenten.

 

Sekretesspolicy

 

De namn och e-postadresser som nämns på denna tidskrifts webbplats kommer endast att användas för det syfte som angetts för denna tidskrift och kommer inte att göras tillgängliga för några andra syften eller andra parter.

 

Vad tittar vi på när vi granskar artiklar?

 

På Romani E Journal använder vi oss av två granskningskommittéer för att acceptera eller neka insända artiklar. Den första granskningskommittén består av vår egen personal och är den granskningskommitté som tittar på metodiken. Den andra granskningskommittén kan bestå av en eller flera individer som har betyg i ett ämne som är kopplat till det område inom vilket Din artikel är skriven.

Den första granskningskommittén granskar artikeln beträffande hur empiriska data har samlats, varför och varifrån. Den andra granskningskommittén använder det blinda peer reviewsystemet. Detta innebär att den eller de som granskar artikeln inte vet vem som bidragit med den och vice versa. Denna granskningskommitté fokuserar på att granska en artikel beträffande dess förtjänster inom ett visst område.

De två separata granskningskommittéerna betygsätter artiklarna separat. Exempelvis betygsätter granskningskommittérna en artikel för dess argumentation, metodik och analytiska presentation. Det lägsta betyg som krävs för att en artikel skall accepteras är en fyra. Om det sammanlagda betyget från samtliga granskare skulle bli fyra eller högre kommer artikeln att accepteras och publiceras. Ibland kan granskare begära att en bidragsgivare gör ändringar och när väl ändringarna är gjorda och granskarna ser dem som passande kan artikeln publiceras.

 

Varför en granskningskommitté kring metodik?

 

Som redan nämnts anser inte vi att en romsk forskare per automatik kan betraktas som en auktoritet. Vad vi däremot tror är att om en person har levt i ett eller flera romska samhällen under sitt liv så har vederbörande tillgång till ett kunskapsområde som en person utan denna bakgrund kan behöva förvärva på andra sätt såsom omfattande studier och deltagande i fältobservationer. Problemet med båda dessa ståndpunkter är dock att studier som baserar sig på tidigare felaktig forskning kan leda till ny felaktig information. Om å andra sidan endast romer som lever i kulturen studerar sig själva kan detta leda till att de ses som auktoriteter vilket i det långa loppet kan leda till att felaktigheter i deras forskning kan passera mer ouppmärksammat.

 

Snarare än att se till en persons bakgrund beträffande akademiskt arbete föredrar vi att mer noggrant se till forskarens metodik och positionering. Med andra ord kan sägas att om en rom har tillgång till äldre och yngre romer och önskar jämföra de sociologiska och kulturella förändringarna från en generation till en annan måste en icke-rom på något vis få tillgång till samma miljö för att kunna utföra en liknande studie. Vi kommer även att se till hur insamlad empirisk data har kontextualiserats. Hur kan vi göra det? Vi var trots allt inte där för att betrakta skeendet eller händelsen. Detta är givetvis inte vad vi syftar på. Om Du exempelvis skriver om juridik och Dina informanter är finska romer och Du skriver om romsk klädsel vill vi försäkra oss om att detta specificeras, så att det inte bara sägs "Romer och deras klädkultur" och artikeln sedan presenterar finska romers kultur som en generell bild för alla romer.

 

Fotnot 1: Du behöver inte vara en akademiker för att lämna in en artikel. Vi kommer att bedöma artiklarna i enlighet med deras ämne. Vänligen välj det område som bäst passar din artikel i nedanstående inlämningskategori. Om du inte kan hitta ett lämpligt område för din artikels ämne välj ”Annat” och vi kommer att finna tillräckliga resurser för att granska din artikel.

 

Fotnot 2: Om du är intresserad av att delta i granskningskommittén för metodik eller vill vara en anonym granskare, vänligen skicka oss ditt CV samt ett kort brev om varför du vill bli en granskare. Bifoga två publicerade artiklar som är representativa för ditt ämnesområde här. Om du önskar veta mer om de procedurer vi använder vid granskning av artiklar vänligen kontakta romanopaso@hotmail.com.